Versie geldend per 21 februari 2014.

 

U dient eerst met onderstaande voorwaarden akkoord te gaan, voordat u toegang krijgt tot OpenU als geregistreerd gebruiker. Dit doet u door onderaan de tekst 'Ik ga akkoord' aan te vinken.

Juridische informatie OpenU

 1. Disclaimer
 2. Intellectueel eigendomsrecht Open Universiteit en Verklaring intellectueeleigendomsrecht abonnementhouder
 3. Privacyverklaring
 4. Reglement gebruik ICT voorzieningen

Versie geldend per 21 februari 2014
 
De Open Universiteit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Juridische informatie. Check daarom regelmatig de Juridische informatie met betrekking tot OpenU.

1. Disclaimer

Met zorg stellen we vast wat er door de Open Universiteit (OU) wordt gecommuniceerd.   Dit geldt voor onze websites, e-mail nieuwsbrieven en alle overige uitingen. Ook proberen we de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen er onvolkomenheden in de informatie voorkomen. De OU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de inhoud. We vragen u bij twijfel over de inhoud contact op te nemen met de desbetreffende faculteit, (gelieerde)instelling, afdeling of dienst. Als die niet bij u bekend is, kunt u contact opnemen met ons via info@ou.nl

Aansprakelijkheid

De OU is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van onze websites. De OU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar gelinkt wordt.

Wijzigen van deze disclaimer

De Open Universiteit houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 21 februari 2014.
 
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer? Dan kunt u contact met ons opnemen.
 
Open Universiteit 
Valkenburgerweg 177
6419 AT Heerlen
Postbus 2960
6401 DL Heerlen 
045-576 28 88
info@ou.nl 
 

2. Intellectueel eigendomsrecht Open Universiteit binnen OpenU en Verklaring intellectueel eigendomsrecht abonnementhouder

Intellectueel eigendomsrecht Open Universiteit

Tenzij anders aangegeven hebben de binnen OpenU vrij toegankelijk aangeboden (cursus)materialen de licentievoorwaarden CC BY-NC-SA van Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

Verklaring intellectueel eigendomsrecht abonnementhouder (met betrekking tot eigen bijdrage(n) van abonnementhouder)

Door uw bijdragen op te slaan geeft u uw bijdragen vrij onder de licentievoorwaarden CC BY-NC-SA van Creative Commons   http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

 

Uw bijdrage(n) valt/vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. De Open Universiteit is niet aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van de door u geleverde bijdrage(n).
 

 • Gebruik nooit –zonder toestemming- materiaal dat beschermd is door auteursrecht.
 • Gebruik nooit –zonder toestemming-  beeldmateriaal waarvoor geen toestemming is verkregen van de maker.
 • Gebruik nooit –zonder toestemming-  materiaal waarop geportretteerde personen zichtbaar zijn zonder dat deze personen toestemming tot gebruik hebben gegeven.

 
NB
Als u niet wilt dat uw bijdragen onder de CC BY-NC-SA licentie worden vrijgegeven, voeg uw bijdrage(n) dan niet toe. Uw proefschrift en de resultaten van de opdrachten moeten worden toegevoegd aan OpenU. Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt op de regel dat deze bijdragen zullen worden vrijgegeven onder de CC BY-NC-SA licentie. Neem daarvoor contact op met uw studie coördinator.

 

3. Privacyverklaring (in het kader van OpenU)

Inleiding

De Open Universiteit (OU) respecteert uw privacy. Deze Privacyverklaring geeft aan hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Als u gebruik maakt van onze websites of ons persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring.
De OU is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking staat onder toezcht van de functionaris voor de gegevensbescherming. Deze functionaris is aangemeld bij College Bescherming Persoonsgegevens.


Gegevensregistratie

Bij gebruikmaking van de elektronische diensten van de Open Universiteit, dan wel voor gebruik van onze dienstverlening registreert de Open Universiteit twee soorten gegevens:

  1. Gegevens met betrekking tot het aanmaken van een account
   Wanneer u een account aanmaakt of wanneer u informatie, brochures of producten van de Open Universiteit aanvraagt, worden uw gegevens, zoals bedoeld in artikel 19 van het Vrijstellingsbesluit, vastgelegd. De Open Universiteit gebruikt uw gegevens voor de verwerking van uw aanvraag. Desgewenst worden uw gegevens gebruikt om u te informeren over activiteiten van de Open Universiteit via onder andere mailings en nieuwsbrieven.
  2. Klikgedrag bij gebruikmaking van de elektronische diensten (logging)
   De algemene bezoekgegevens worden bijgehouden via zogenaamde logging.
   De gelogde gebruikersnaam of computeradres (IP-nummer) wordt vastgelegd en verschaft informatie over de handelingen van een anoniem of een identificeerbaar natuurlijk persoon binnen de webomgeving van de Open Universiteit. Het is niet de bedoeling deze, op natuurlijk personen herleidbare, informatie te gebruiken.

De Open Universiteit bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarmee de Open Universiteit deze verwerkt (zie verder Doeleinden).


Doeleinden gebruik gegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • inschrijving voor onderwijs- en leerdoeleinden
 • afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties
 • uitvoering van onze dienstverlening
 • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, seminars etc.
 • werving en selectie
 • medewerking aan onderzoek 
 • samenstellen gebruikersstatistieken
 • beveiliging en verbetering van onze websites
De Open Universiteit gebruikt OpenU als open platform voor kennisdeling tussen professionals. Kennisdeling vindt vooral via dialoog plaats. Bij een open dialoog nemen participanten niet anoniem deel. De naam en foto van geregistreerde gebruikers zijn daarom voor iedereen zichtbaar.
 
Uw gegevens zullen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt.

 

Vrijgeven van loggings

Deze gegevens worden in de volgende omstandigheden vrijgegeven:

 • Indien de Open Universiteit hiertoe op grond van wetgeving verplicht wordt gesteld;
 • Op specifiek verzoek van de Open Universiteit met toestemming van de gebruiker;
 • Aan de functionaris gegevensbescherming van de Open Universiteit, indien er sprake is van misbruik;
 • Indien de informatie gegenereerd is door spiders of bots en de gegevens nodig zijn om technische problemen op te lossen;
 • Wanneer het nodig is om de rechten, eigendommen of veiligheid van de Open Universiteit, haar gebruikers of het publiek te waarborgen.

E-mail en social media

De Code reclame via e-mail wordt door ons toegepast. In al onze e-mail communicatie staat een link waarmee u zich kunt afmelden. Ook leven wij de Reclamecode Social Media na.
 

Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van de OU zullen optreden. Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet aan derden verstrekken.

 

Account

Om toegang te verkrijgen tot de (betaalde) elektronische diensten dient u een account aan te laten maken. Het is verboden om onder een valse identiteit een account aan te laten maken. Een account kan (tijdelijk) worden geblokkeerd of worden opgeheven indien sprake is van misbruik.


Beveiliging

De Open Universiteit draagt zorg voor een beveiliging als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Telecommunicatiewet van alle gegevensverzamelingen die mogelijk verkeers- en/of persoonsgegevens bevatten, voor zover dergelijke verzamelingen in het kader van de internetdienstverlening van de Open Universiteit in het systeem van de Open Universiteit alsmede in de door de Open Universiteit in verband daarmee gehouden administraties aanwezig zijn.
 
De Open Universiteit heeft ten behoeve van genoemde beveiliging de volgende fysieke maatregelen getroffen, inclusief organisatorische controle daarop:

 • Inbraakalarm;
 • Kluis voor opslag gegevensbestanden;
 • Logische toegangscontrole met behulp van wachtwoord of pincode;
 • Firewalls.

Binnen de organisatie van de Open Universiteit worden uit een gegevensverzameling slechts gegevens verstrekt in de hierboven onder 4 genoemde situaties. Rechtstreekse toegang tot de verzameling hebben de systeembeheerder en de applicatiebeheerder.


Verstrekking aan derden

Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt de Open Universiteit geen persoonsgegevens aan derden. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die de Open Universiteit namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.
Binnen de organisatie van de Open Universiteit zijn de persoonsgegevens van gebruikers alleen toegankelijk ten behoeve van de bedrijfsvoering en slechts voor de hierboven genoemde personen.
De Open Universiteit kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van gebruikers doen uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun overeenkomst toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent de Open Universiteit onder de voorwaarde dat deze derde het bepaalde in deze verklaring in acht neemt.

Cookies

Via onze websites worden cookies geplaatst, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat geen cookies ontvangt. In dat geval kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites. Meer informatie over cookies en het verwijderen van cookies?
 

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. De OU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites. 
 
Logbestanden
De servers waarop onze website en portal draaien, produceren automatisch logbestanden. Deze bestanden bevatten naast de datum, tijd en de opgevraagde pagina/url, informatie als het IP-adres van de bezoeker, de gebruikte browser, de website die een bezoeker bij ons gebracht heeft of zoektermen die gebruikt zijn.
Op dit moment worden deze logbestanden gebruikt om automatisch rapportages te genereren.. Enkele van de gegenereerde rapportages bevatten IP-adressen van individuele bezoekers. Deze rapportages worden uitsluitend gebruikt om misbruik van de site, bijvoorbeeld door het hotlinken naar afbeeldingen of bestanden of om overijverige zoekmachines te traceren. Ze worden niet gebruikt om individuele profielen van bezoekers samen te stellen.
 
Inzage

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn/haar persoongegevens in My Place en My Account en heeft te allen tijde inzage in zijn of haar persoonsgegevens.

 

Uw gegevens wijzigen

U kunt uw gegevens altijd opvragen, waar nodig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neemt u hiervoor en voor andere vragen over ons privacybeleid contact met ons op. Meer informatie is te vinden op de website van het CBP. 
 
Contact
Open Universiteit 
Valkenburgerweg 177
6419 AT Heerlen
Postbus 2960
6401 DL Heerlen 
 
045-576 28 88
info@ou.nl


Wijzigingen

De Open Universiteit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van de Open Universiteit.


Vragen

De Open Universiteit hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt via het vragenformulier op de Help pagina contact met ons opnemen.

4. Reglement gebruik ICT voorzieningen (in het kader van OpenU)

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

a.   Accounthouder:
persoon die een account bezit bij de Open Universiteit. Op basis van dit account kan, nadat de persoon een abonnement heeft aangeschaft, vervolgens toegang tot verschillende ICT voorzieningen van de Open Universiteit verkregen worden.

b.   abonnementhouder:
persoon die toegangsrechten heeft op een samenhangend geheel van onderwijs- en professionaliseringsdiensten. Een abonnementhouder kan over een gratis abonnement beschikken en/of over een betaald abonnement.

c.   student:
persoon die op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek staat ingeschreven bij de Open Universiteit.

d.   ICT faciliteiten:
de door of namens de Open Universiteit ter beschikking gestelde ICT apparatuur, programmatuur, Elektronische leeromgeving (ELO), al dan niet draadloze toegang tot het netwerk alsmede voorzieningen voor elektronische informatie-uitwisseling.

e.   gebruik voor privé doeleinden:
het gebruik van ICT faciliteiten anders dan voor studie- en professionaliseringgerelateerde doeleinden.

f.    verkeersgegevens:
gegevens betreffende de elektronische communicatie tussen abonnementhouders. Het betreft niet de inhoud van die berichten maar alleen de volgende gegevens:

 • e-mail adressen van afzender en ontvanger;
 • datum en tijdstip van versturen en ontvangen van de elektronische communicatie;
 • grootte in bytes van de elektronische communicatie;
 • IP-adres van de computer of server van de afzender;
 • automatische controle op virussen en andere schadelijke programma's;
 • statusinformatie m.b.t. het afleveren (b.v. afgeleverd of in wachtrij geplaatst). 

Artikel 2. Algemene uitgangspunten

  1. Doel van dit reglement is het stellen van regels aan het gebruik van de ICT faciliteiten door abonnementhouders/studenten in het kader van OpenU en het geven van voorschriften over de wijze waarop toezicht en onderzoek naar de naleving van die regels plaats vindt.
  2. Gebruik van ICT faciliteiten dient binnen de grenzen van de wet plaats te vinden. In het bijzonder zijn diefstal, fraude, ongeautoriseerd binnendringen in computersystemen, schending van auteursrechten en valsheid in geschrifte verboden.
  3. Het doen of nalaten van activiteiten die de goede naam van de Open Universiteit kunnen schaden is niet toegestaan.
  4. De door de abonnementhouder/student te gebruiken gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Het is de abonnementhouder/student niet toegestaan om zijn/haar wachtwoord aan een ander bekend te maken.
  5. Het is niet toegestaan om zich met een valse identiteit te registreren.
  6. De eigenaar van een gebruikersnaam is verplicht al hetgeen te doen dan wel na te laten wat redelijkerwijs van hem/haar mag worden verwacht om misbruik van de gebruikersnaam te voorkomen.

Artikel 3. Gebruik

  1. Gebruik van de ICT faciliteiten is in de eerste plaats gericht op studie- en professionaliseringsdoeleinden.
  2. De Open Universiteit kan nadere regels en limieten stellen voor het gebruik van de afzonderlijke diensten die zij abonnementhouders/studenten aanbiedt. Abonnementhouders/studenten die gebruik maken van die dienst moeten zich aan de regels en limieten houden.
  3. Het is abonnementhouders/studenten niet toegestaan elektronische communicatie te versturen met als afzender het e-mailadres van een ander.
  4. Het is abonnementhouders/studenten niet toegestaan excessief gebruik te maken van netwerk- of rekencapaciteit. Onder excessief gebruik wordt in elk geval verstaan: gebruik dat hinder veroorzaakt voor andere abonnementhouders/studenten of voor de bedrijfsvoering van de Open Universiteit. Het is abonnementhouders/studenten niet toegestaan (netwerk)applicaties die een dergelijk gebruik van anderen uitlokken beschikbaar te stellen of te onderhouden.
  5. Het is abonnementhouders/studenten niet toegestaan om met behulp van ICT faciliteiten
   a)   pornografische en/of racistische sites te bezoeken, dan wel sites die anderszins in strijd zijn met de goede zeden;
   b)   intimiderende, pornografische en/of racistische elektronische berichten te versturen;
   c)   informatie te verspreiden die naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs niet geschikt is om te verspreiden;
   d)   gegevens ongeautoriseerd te verwijderen, te veranderen of in te zien; auteursrechten of andere rechten van intellectueel eigendom te schenden, bijvoorbeeld door illegale software te downloaden, te benaderen of aan te bieden;
   e)   websites of andere informatie te onderhouden of aan te bieden met commerciële doeleinden;
   f)    zogenoemde Denial of Service (DoS) aanvallen te lanceren.
  6. Berichten, informatie of uitspraken van abonnementhouders/studenten mogen niet:
   a.   in strijd zijn met het doel van de elektronische dienstverlening,
   b.   de Open Universiteit schaden of
   c.   in strijd zijn met de wet dan wel met ongeschreven regels van moraal en fatsoen.
  7. Op het gebruik van ICT faciliteiten in het kader van OpenU zijn de algemeen geaccepteerde gedragscodes (nettiquette) voor internet van toepassing.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

  1. De student die gebruik maakt van de ICT faciliteiten van de Open Universiteit is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Auteurswet en alle overige relevante wet- en regelgeving daaromtrent, alsmede voor naleving van het beleid van de Open Universiteit ten aanzien van auteursrechten.
  2. Tenzij anders aangegeven is het verveelvoudigen en openbaar maken van software en/of andere materialen niet toegestaan zonder de vereiste toestemming van de auteursrechthebbende(n).
  3. De student dient zich bij het gebruik van software te houden aan de van toepassing zijnde licentiebepalingen.
  4. Persoonlijke bijdrages van abonnementhouders/studenten vallen onder de cc0 verklaring (public domain), zie http://creativecommons.nl/licenties/uitleg/. Voor een korte Nederlandstalige samenvatting zie http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl
    

Artikel 5. Algemeen toezicht en controle door de ICT afdeling van de Open Universiteit

  1. Het inkomende en uitgaande elektronisch verkeer van de Open Universiteit wordt in het kader van systeem- en netwerkbeveiliging op geautomatiseerde wijze gecontroleerd op virussen en andere
   schadelijke programma's. Besmet elektronisch verkeer wordt vernietigd.
  2. Het inkomende elektronisch verkeer wordt op geautomatiseerde wijze gecontroleerd op spam. Berichten worden gemarkeerd met het gemeten spam niveau. Alle berichten worden bezorgd bij de geadresseerde, die zelf kan besluiten hoe de spam te behandelen. Er wordt geen tot personen herleidbare informatie bewaard over de resultaten van dit proces.
  3. Met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt -ter voorkoming van beheer- en capaciteitsproblemen en ter voorkoming van misbruik van de ICT-faciliteiten- het gebruik van de faciliteiten via geautomatiseerde processen gecontroleerd. De hierbij verzamelde gegevens zijn niet tot personen te herleiden.
  4. Noodzakelijke loggings en/of back-ups van verkeersgegevens en elektronisch verkeer die door de ICT afdeling van de Open Universiteit zijn verzameld, worden niet openbaar gemaakt en niet langer bewaard dan noodzakelijk. Deze verkeersgegevens en berichten worden gebruikt om eventuele problemen bij elektronisch verkeer te traceren.

Artikel 6. Klachten en nader onderzoek

  1. Indien de ICT afdeling van de Open Universiteit constateert dat een abonnementhouder/student een of meerdere regels uit dit reglement overtreedt, dan meldt deze afdeling de geconstateerde overtreding bij de Functionaris gegevensbescherming van de Open Universiteit.
  2. Klachten omtrent gebruik van ICT faciliteiten door een individuele abonnementhouder/student kunnen door een ieder worden gemeld aan abuse@ou.nl.
  3. De Functionaris gegevensbescherming voert een eerste onderzoek uit naar de aard van de overtreding/klacht. Indien de Functionaris gegevensbescherming naar aanleiding van dit onderzoek een nader onderzoek naar het gebruik van ICT faciliteiten noodzakelijk acht geeft hij de ICT afdeling een schriftelijke opdracht om een nader onderzoek in te stellen. Tevens stelt de Functionaris gegevensbescherming de projectleider van OpenU van zijn besluit op de hoogte.
  4. Het nader onderzoek wordt uitgevoerd door een medewerker van de ICT afdeling van de Open Universiteit, hierna de onderzoeker. De onderzoeker rapporteert schriftelijk aan de Functionaris gegevensbescherming.
  5. Op de onderzoeker en op allen die daarbij door hem worden ingeschakeld, rust een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de in het kader van dit nader onderzoek toegankelijke persoonsgegevens en/of andere informatie. De onderzoeker zal de door hem ingeschakelde medewerkers over deze geheimhoudingsplicht informeren.
  6. Op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het in dit artikel bedoelde nader onderzoek is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
  7. Indien een nader onderzoek wordt uitgevoerd, wordt de betrokken abonnementhouder/student hiervan schriftelijk gemotiveerd op de hoogte gesteld door de Functionaris gegevensbescherming, uiterlijk vijf werkdagen na voltooiing van het eerste onderzoek.
  8. De gegevens die in het kader van een nader onderzoek betreffende het gebruik van ICT faciliteiten worden verkregen, worden indien niet relevant voor het verloop van het nader onderzoek en de eventueel te nemen maatregelen terstond vernietigd. Relevante gegevens worden slechts bewaard gedurende de termijn die nodig is voor het afronden van het nader onderzoek en het eventueel nemen van maatregelen. Onder maatregelen worden verstaan de sancties als genoemd in artikel 7 van dit reglement.

Artikel 7. Sancties

  1. Indien op enig moment wordt geconstateerd dat een abonnementhouder/student in strijd handelt met hetgeen is bepaald in dit reglement dan kan door of namens het College van bestuur van de Open Universiteit besloten worden de gebruikersnaam van de abonnementhouder/student (tijdelijk) in te trekken. Dat betekent dat de toegang tot de ICT faciliteiten waarvoor de abonnementhouder/student zich middels zijn gebruikersnaam dient te autoriseren voor die periode geblokkeerd is. De abonnementhouder/student wordt van dit besluit per e-mail dan wel schriftelijk op de hoogte gesteld door de Functionaris gegevensbescherming.
  2. Indien de Open Universiteit gedwongen wordt aan een derde een financiële vergoeding en/of boete te betalen omdat een abonnementhouder/student een of meerdere bepalingen uit dit reglement heeft geschonden dan zal de Open Universiteit deze vergoeding en/of boete verhalen op de abonnementhouder/student persoonlijk.
    
    

Artikel 8. Verzet

  1. De abonnementhouder/student ten aanzien van wie een nader onderzoek als bedoeld in artikel 6, derde lid, is of wordt uitgevoerd of aan wie een sanctie wordt opgelegd als bedoeld in artikel 7, kan daartegen verzet aantekenen bij het College van bestuur in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.
  2. Het College van bestuur reageert binnen vier weken na ontvangst van het verzet. Indien het verzet als bedoeld in het voorgaande lid gegrond wordt verklaard, worden de door middel van het nader onderzoek verkregen gegevens terstond vernietigd. Tevens worden eventuele maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van het nader onderzoek herroepen.
  3. Een beslissing op verzet als bedoeld in het eerste lid van dit artikel geldt als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
    
    

Artikel 9. Inwerkingtreding en Evaluatie

  1. Dit Reglement gebruik ICT voorzieningen OpenU is vastgesteld door de projectgroep StOER.
  2. Dit Reglement gebruik ICT voorzieningen OpenU treedt in werking op 27 mei 2010.
  3. Het reglement zal na inwerkingtreding periodiek worden geëvalueerd, en vervolgens wanneer daartoe aanleiding is.

Artikel 10. Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement gebruik ICT voorzieningen OpenU.