Toelating tot de masteropleiding Software Engineering

Via twee routes kunt u tot de opleiding worden toegelaten:

  • rechtstreeks — wanneer u een wo-bachelor (Technische) Informatica hebt voltooid
  • via een schakelprogramma — wanneer u een (verwante) hbo- of wo-bachelor hebt voltooid, waarbij relevante praktijkervaring een korter schakelprogramma betekent

Rechtstreeks

U wordt rechtstreeks toegelaten als u een wo-bacheloropleiding (Technische) Informatica met een technische afstudeerrichting of een ongedeelde wo-opleiding Informatica hebt afgerond.

Circa 20% van de studenten wordt rechtstreeks toegelaten.

Schakelprogramma

U wordt toegelaten via een schakelprogramma als u een technische wo-bacheloropleiding hebt afgerond die verwant is aan informatica (bijvoorbeeld Informatica met een bedrijfskundige afstudeerrichting), of als u een hbo-opleiding Informatica of een daaraan verwante hbo-opleiding hebt afgerond.

Het schakelprogramma bestaat uit twee premasters: de Premaster programmeertechnieken (PPT) en de Premaster formele technieken (PFT). Welke van deze twee premasters u dient te volgen, hangt af van uw vooropleiding en/of werkervaring. Bij toelating hanteren we een lijst van onderwerpen die u aantoonbaar moet beheersen op grond van uw vooropleiding en/of werkervaring (zie onderstaande tabel). Als u een of meerdere onderwerpen onvoldoende beheerst, worden een of beide premasters voorgeschreven. De premasters zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw voorkennis op peil is en te borgen dat u alle eindkwalificaties van de masteropleiding behaalt.

De Premaster programmeertechnieken (PPT) heeft een omvang van 15 EC en bestaat uit een ingedikte vorm van de bachelorcursussen DB, OPIJ1, OPIJ2 en OOAO. Deze premaster wordt tweemaal per jaar begeleid aangeboden in het semester september-januari en in het semester februari-juni.

De Premaster formele technieken (PFT) heeft een omvang van 15 EC en bestaat uit een ingedikte versie van de bachelorcursussen DWA, L&I, S&IT en BDFP. Deze premaster wordt tweemaal per jaar begeleid aangeboden in de semesters september-januari en februari-juli.

Voor elke premaster geldt dat u precies één jaar bent ingeschreven. Tijdens de begeleidingsperiode zijn er deeltentamens. De herkansingen zijn in het volgende semester en in augustus.

Van de studenten die worden toegelaten via een schakelprogramma, moet circa 30% beide premasters doen en de overige 70% alleen de Premaster formele technieken. Met ingang van 1 januari 2015 is het niet meer toegestaan om in plaats van een premaster de losse vakken te volgen waaruit die premaster is opgebouwd.

Bij uw toelating wordt vastgesteld welke premaster(s) u dient te volgen op grond van deficiënties in uw vooropleiding. Na toelating kunt u eventueel een verzoek indienen om de voorgeschreven premaster(s) niet te hoeven doen op grond van uw praktijkervaring (zie procedure 'verkorting van schakelprogramma op grond van praktijkervaring'). Er worden geen deelvrijstellingen verleend voor onderdelen van een premaster, noch op grond van uw vooropleiding noch op grond van uw praktijkervaring.

Voor studenten die beide premasters moeten doen, geldt het volgende:

  • Omdat onderdelen van de Premaster programmeertechnieken voorkennis vormen voor de Premaster formele technieken, is de aanbevolen volgorde om eerst de Premaster programmeertechnieken te doen en daarna de Premaster formele technieken.
  • Vanaf het academisch jaar 2016-2017 wordt de premaster ProgrammeerTechnieken eenmaal per jaar begeleid aangeboden in het semester september-januari. Voor studenten die echter buiten deze periode al met het schakelprogramma willen beginnen, is het een optie om af te wijken van de aanbevolen volgorde. Studenten die over basiskennis van databases en OO-programmeren beschikken (bijvoorbeeld uit praktijkervaring), kunnen eerst de Premaster formele technieken doen en daarna de Premaster programmeertechnieken. Studenten die echter niet over deze basiskennis beschikken, kunnen ofwel wachten tot februari (waarbij u eventueel wel al eerder kunt inschrijven voor de premaster zodat u 'vooruit kunt studeren') ofwel in overleg met de mentor eerder beginnen en dan delen van beide premasters invlechten (bijvoorbeeld in de volgorde DWA, L&I, DB, OPIJ1, OPIJ2, OOAO, S&IT, BDFP). Wij raden deze laatste optie echter niet aan, aangezien u dan minder gebruik kunt maken van de begeleiding en het risico bestaat dat u er niet in slaagt om beide premasters binnen één jaar af te ronden en genoodzaakt bent om opnieuw hiervoor in te schrijven.

Onderwerpen voorkennis master SE Schakelcursus OU Afkorting
Premaster formele technieken (cursuscode IB0006)
programmeerparadigma's Concepten van programmeertalen *) CvP
datastructuren Datastructuren en algoritmen *) D&A
taalstructuur Formele talen en automaten *) FT&A
basislogica,verzamelingen, inductie, recursie Discrete wiskunde A DWA
propositie- en predikaatlogica Logica en informatica L&I
basis security Security en IT S&IT
Premaster programmeertechnieken (cursuscode IB0106)
databases Databases DB
objectgeoriënteerd programmeren Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 OPIJ1
objectgeoriënteerd programmeren Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2 OPIJ2
analyseren en ontwerpen Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen OOAO

 

*) De voor de masters SE en CS noodzakelijke onderdelen van deze drie cursussen zijn gebundeld in de specifieke schakelcursus Basisconcepten van datastructuren, formele talen en programmeertalen, die binnenkort alleen nog als onderdeel van de Premaster formele technieken wordt aangeboden.

 

afkortingen »

Adviesgesprek

In een adviesgesprek horen wij graag wat uw wensen zijn en informeren wij u over wat u kunt verwachten van studeren aan de Open Universiteit. Ook krijgt u een indicatie of en zo ja welke premaster voor u van toepassing is.

Toelating aanvragen

Na het adviesgesprek vraagt u toelating tot de master aan. Aan deze aanvraag moet u de volgende aanvullende gegevens toevoegen:

  • gewaarmerkte kopieën van getuigschriften/diploma's
  • werkgeversverklaring (indien relevante praktijkervaring voorhanden is).