Tags


Blog overzicht

Items met tag privacy.

Er zijn geen resultaten.

Blog

Invoer met tag privacy.

Parents: Kids have a right to privacy!

I once read a proposition in a thesis to the effect that newborn children of parents with a Facebook account should immediately be given their own account so friends and family can stay informed of their development. I could hardly believe my eyes for two reasons. Firstly, a proposition published in a thesis must be defensible and not just be a funny or droll statement. Secondly, I believe that to do something like this is reprehensible.

First: Is this proposition defensible? I think that this statement is only defensible in a small club of countries in the world where, thankfully, the Netherlands is not a member. What's the case? The Netherlands is, namely, a signatory of the Convention on the Rights of the Child. Article 16 of this Declaration reads as follows:

ARTICLE 16

16.1 No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation.

16.2 The child has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

If parents - or whomever – choose to record and publish information about their newborn child on Facebook, they are arbitrarily interfering in the private life of their child. In essence, the parents should not be encouraged to do this but rather stopped. And a parent who does this should actually be prosecuted for this interference.

Additionally, and this has a lot to do with why I find such behavior reprehensible, is that such Facebook posts could, in the near or distant future, lead to a violation of the honor and good name of the child or even worse. How? Well, a while ago there was an opinion piece in a Dutch newspaper (the NRC) about this. It was about an imaginary boy (in 2020) who applied for a job. He was rejected because, according to the employer, there was a candidate who had better credentials. The real reason was that the employer Googled the boy's background and found that the parents had made mention of the fact – on his Facebook page - that he had had a heart problem as a child. The real reason for rejection was that the employer was afraid of high absenteeism and medical coverage costs in the future.

What we put on the Internet has a long life and cannot be wiped clean!. It's bad enough that reckless (young, stupid, unthinking; you add the adjective of choice) secondary school pupils and university students post pictures and stories of themselves and their youthful transgressions and stupidities on the web which can come back to haunt them. You might say "you made your bed, now lay in it ". But what if a child is relentlessly bullied when (s)he is 15 because a classmate discovered that the (s)he was still peeing in bed when (s)he was 5 or that there were “funny” pictures of her/him being toilet trained. It’s not the child’s fault that his or her unthinking or naïve parents - who thought it was funny or cute - put this on the Internet. The parents made the bed but the child has to lay in it!

Parents are justifiably proud of their child and have the right to tell their close friends and family about how their child is growing and developing. They can send emails to each other, send photos to each other and even - but this is a gray area – make photos available to only family and friends on Flickr or Picassa (we know how bad FB is with respect to privacy!). But, as in Article 16 of the Treaty states, a child has the right to protection of the law against unsolicited and potentially unwanted interference with his or her life or damage - now or in the future - of his/her or honour or reputation.

Parents, be sensible and DON’T do what this young doctor is proposing!

Peuterprivacy

 

Ik las een stelling bij een proefschrift, en de stelling luidde: “Pasgeboren kinderen van ouders met Facebook verdienen onmiddellijk een eigen Facebook pagina om zo vrienden en familie op te hoogte te houden van hun ontwikkeling”. Ik kon mijn ogen eigenlijk niet geloven, en wel voor twee redenen. Ten eerste moet een stelling verdedigbaar zijn en niet zomaar een leuke uitspraak zijn. Ten tweede om ik van mening ben dat zoiets doen echt verwerpelijk is.

Ten eerste: Is deze stelling verdedigbaar? Mijns inziens is deze stelling alleen verdedigbaar in een aantal landen ter wereld waar gelukkig Nederland niet bij hoort. Wat is nou het geval? Nederland heeft, namelijk de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind ondertekend. Artikel 16 van deze Verklaring leest als volgt:

ARTIKEL 16

16.1 Geen enkel kind mag worden onderworpen aan willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn of haar privéleven, in zijn of haar gezinsleven, zijn of haar woning of zijn of haar correspondentie, noch aan enige onrechtmatige aantasting van zijn of haar eer en goede naam.

16.2 Het kind heeft het recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.

Als ouders – of wie dan ook - op Facebook van alles noteren en publiceren over hun pasgeboren kind zijn zij bezig zich willekeurig in te mengen in het privéleven van hun kind. In wezen zouden de ouders niet aangemoedigd worden om dit te doen maar weerhouden, en ouder die dit toch doen zouden eigenlijk vervolgd moeten worden door deze inmenging.

Daarnaast, en dit heeft deels te maken met de reden waarom ik zulk gedrag verwerpelijk vind, is dat het in de nabije of verre toekomst zou kunnen lijden tot een aantasting van de eer en goede naam van het kind en nog erger. Hoe? Nou, een tijd geleden was er een opiniestuk in de krant (VK of NRC; weet ik niet meer) hierover. Het ging over een denkbeeldige jongen die (in 2020) solliciteerde naar een baan. Hij werd afgewezen omdat, volgens de werkgever, er toch een kandidaat was die iets beter was. De echte reden was dat men door op het Internet de jongen zijn achtergrond na te pluizen vonden een Facebookpagina over de jongen van toen hij kind was waarover de ouders uitgebreid had verteld of zijn hartproblemen. De werkelijke reden voor afwijzing was dat de werkgever bang was voor hoge ziekteverzuim in de toekomst.

Wat wij plaatsten op het Internet heeft een lange leven en is ook niet uitroeibaar. Het is erg genoeg dat baldadige middelbaar scholieren en universiteitsstudenten foto’s van en verhalen van henzelf plaatsen en dat deze foto’s en verhalen hen op een later moment opdoemen om hen te kwellen. Je zou kunnen zeggen “eigen schuld, dikke bult”. Maar wat als over 15 jaren het kind meedogenloos gepest wordt omdat een vriendje of vriendinnetje ontdekt dat het kind nog plaste in bed toen het 5 was of kwam de grappige foto’s van een zindelijkheidstraining tegen. Het is niet de schuld van het kind dat zijn of haar niet nadenkend ouders, of die dachten dat het grappig of koddig was, zoiets op het Internet plaatsten. Ouders de schuld maar het kind krijgt een dikke bult!

Ouders zijn terecht trots op hun kind en hebben het goede recht om vrienden en familie van alles en nog wat te vertellen over de ontwikkeling en levensloop van hun kind. Zij kunnen e-mails naar elkaar sturen, foto’s naar elkaar sturen en zelfs – maar dit wordt een grijs gebied – foto’s beperkt beschikbaar stellen voor familie en vrienden op Flickr of Picassa (wij weten hoe slecht FB is met privacy!). Maar, zoals in Artikel 16 van het Verdrag staat, een kind heeft het recht op bescherming door de wet tegen ongevraagde en mogelijk ongewenste inmenging in zijn of haar leven of aantasting – nu of in de toekomst – van zijn of eer of goede naam.

Ouders, wees verstandig en volg de stelling van de jonge doctor niet op!

2 resultaten getoond.