Tags


Blog overzicht

Items met tag gescheiden onderwijs.

Er zijn geen resultaten.

Blog

Invoer met tag gescheiden onderwijs.

Geobsedeerd door Sekse (The sex obsession)

Wij horen geregeld dat jongens beter in rekenen zijn en meisjes beter in taal. Wij horen ook geregeld een roep uit verschillende hoeken voor gescheiden lessen voor jongens en meisjes. Dan zal dit en andere ‘problemen’ opgelost worden. Maar klopt dit ook?

Daniel en Susan Voyer voerden een meta-analyse uit naar onderzoek over sekseverschillen en schoolprestaties. Zij analyseerden 502 studies tussen 1914 en 2011 in dertig landen waar 538.710 jongens en 595.332 meisjes aan deelnamen. En wat vonden zij? Meisjes presteerden beter op school dan jongens in ALLE vakken, met het grootste verschil bij taalvakken en het kleinste - maar toch significant - bij wiskunde. Met andere woorden, over de hele linie - inclusief wiskunde - presteren meisjes beter dan jongens ongeacht de invloeden van land, jaar van onderzoek, enzovoorts.

Interessant hier is dat de onderzoekers schoolprestaties gebruikten en geen scores op gestandaardiseerde toetsen (zoals TIMMS, PISA, Cito). Zij kozen hiervoor omdat schoolcijfers het leren in een bredere (sociale) context weergeven en inzet en doorzettingsvermogen over langere periodes vergen. Gestandaardiseerde toetsen, daarentegen, meten fundamentele of gespecialiseerde academische vaardigheden op één bepaald moment zonder sociale invloeden. De onderzoekers concluderen: ‘Dat meisjes - in het algemeen - beter presteren dan jongens… lijkt wel een zeer goed gehouden geheim als je ziet hoe weinig aandacht aan dit wereldwijd bewezen resultaat besteed wordt.’

Het meest verbluffend is nog wel dat ondanks het vaak verkondigde, (eigenlijk stereotiepe)  idee dat jongens beter zijn dan meisjes in wiskunde en de natuurwetenschappen, hebben meisjes bijna een eeuw lang betere cijfers gehaald dan jongens. Met andere woorden, de hedendaagse ‘boy crisis’ in schoolprestaties is oud nieuws!

 

En hoe zit het met het naar sekse gescheiden onderwijs? Drie onderzoekers uit de VS en Canada deden een meta-analyse om te achterhalen of kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs beter presteerden als jongens en meisjes in aparte klassen zaten of in gemengde klassen. Zij keken naar de uitvoering en resultaten van 184 studies met meer dan 1,6 miljoen kinderen in 21 landen in verschillende schoolvakken (rekenen/wiskunde, taal, natuurwetenschappen, algemene schoolprestatie). Zij keken ook naar niet-cognitieve effecten zoals attitudes jegens rekenen/wiskunde, zelfbeeld, stereotyperingen naar sekse, schoolaspiraties en -ambities. Heel belangrijk is dat zij in hun analyses ook rekening hielden met hoe het onderzoek uitgevoerd was of de methodologie klopte. En de bevindingen? In sommige studies leek gescheiden onderwijs licht in het voordeel te zijn. Maar dat bleken nou net studies te zijn die methodologisch rammelden, bijvoorbeeld waarin de resultaten niet goed gecontroleerd waren voor allerlei andere effecten of onderzoekingen waarin geen gemengde klassen waren opgenomen om de resultaten mee te vergelijken. Daarom weten we eigenlijk niet of er echte verschillen waren en zo ja, wat de echte oorzaken daarvan waren. Bij de methodologisch zuiver uitgevoerde studies verdwenen de gevonden effecten als sneeuw voor de zon en kwamen gemengde klassen zelfs beter naar voren, bijvoorbeeld voor de schoolambities van de meisjes! De conclusie van de onderzoekers is dan ook: Beweringen dat naar sekse gescheiden onderwijs beter is voor wie dan ook, slaan nergens op; in ieder geval niet op de resultaten van onderzoek.

Ik kan alleen maar concluderen dat sommige onderwijsbeleidsmakers, ‑bestuurders en misschien ook ‑adviseurs door sekse geobsedeerd zijn en dringend hulp nodig hebben vóór dat zij toegeven aan hun obsessies.

 

Kijk op www.didactiefonline.nl voor bronnen en  achtergrondinformatie en ook voor het oorspronkelijke artikel:

http://www.didactiefonline.nl/deze-maand-in-didactief/47-uncategorised/12062-geobsedeerd-door-sekse

 

Volg mij ook op Twitter: @P_A_Kirschner

Sex and the single school?

 

Jongens en hun vermeende problemen blijven maar sexy in onderwijskringen. Nu eens roept een bestuurder dat gescheiden lessen voor jongens en meisjes dé oplossing is om ‘de achterstand’ van jongens in het onderwijs tegen te gaan. Dan weer bepleit iemand – zoals Angela Crott in haar opiniestuk in Didactief 1/2012 - dat jongens zo ‘bijzonder’ zijn dat ze ook bijzondere maatregelen behoeven om niet uit de boot te vallen. De basis van al deze pleidooien ligt al te vaak in niet goed uitgevoerd onderzoek of het verkeerd interpreteren van onderzoek. In een eerdergeschreven blog schreef ik recentelijk al hoe gevaarlijk een beetje wetenschappelijke kennis kan zijn.

Ik baseerde mij, uiteraard, op onderzoek zoals het artikel in Science over ‘The pseudoscience of single-sex schooling’. De auteurs - allen (neuro)psychologen die onderzoek doen naar sekseverschillen en -rollen - constateren dat de roep om gescheiden onderwijs ‘deeply misguided’ is en zelden gebaseerd op valide wetenschappelijk bewijs. Zij stellen dat het sterkste argument tegen gescheiden lessen is dat dit de mogelijkheid tot samenwerken tussen jongens en meisjes minimaliseert en op sekse gebaseerde stereotypen versterkt. Slotconclusie: Er is GEEN wetenschappelijk bewijs dat gescheiden onderwijs tot betere leerresultaten leidt!

Hoe komt het toch dat de mythes over jongens en meisjes zo hardnekkig is? Neem de vermeende nadelige invloeden op jongens van feminisering van het onderwijs. Een typisch geval van twee dingen waarnemen en ze plompverloren aan elkaar verbinden. Men ziet meer vrouwen in het onderwijs (of dit zo is, laat ik in het midden, maar volgens OCW gaat het om een toename van 76% naar 80% in het eerste decennium van de 21e eeuw in het primair onderwijs) en men ‘ervaart’ meer gedragsproblemen bij jongens. Vervolgens concludeert men dat er een verband tussen beide waarnemingen is, ja zelfs een oorzakelijk verband.

In een recent Nederlands onderzoek gepubliceerd in de Journal of School Psychology concluderen Jantine Spilt, Helma Koomen en Suzanne Jak dat vrouwelijke docenten gemiddeld veel betere relaties hebben met alle leerlingen – ongeacht sekse – dan hun mannelijke collega’s. Hun relaties met leerlingen zijn hechter en kennen veel minder conflicten. Verder zijn er, ongeacht het geslacht van de docent, meer conflicten met jongens dan met meisjes. Volgens de auteurs ‘betwisten de bevindingen de maatschappelijke veronderstelling dat mannelijke docenten betere relaties hebben met jongens dan vrouwelijke docenten’.

Een verdere vraag is of er een wezenlijk ofwel genetisch verschil bestaat tussen jongens en meisjes dat gescheiden onderwijs toch wenselijk – of misschien zelfs noodzakelijk - zou maken. En of er ooit een situatie zou zijn waar gescheiden lessen toch beter zouden zijn. Onderzoekers Booth, Sosa en Nolen schrijven in een rapport van de Duitse Forschungsinstituut zur Zukunft der Arbeit dat er wel bewijs is dat vrouwelijke adolescenten zich in niet gemengde groepen anders gingen gedragen dan in gemengde groepen. In acht weken gingen vrouwen minder risicomijdend gedrag vertonen, terwijl het gedrag van mannen - ongeacht de samenstelling van de groep - hetzelfde bleef. De onderzoekers concluderen dat sekseverschillen voor risicomijdend gedrag eerder het gevolg zijn van sociaal leren dan van aangeboren geslachtskenmerken.

En wat zou dit kunnen betekenen voor het onderwijs? Ten eerste dat men misschien de nadruk moet leggen op het sociaal aanleren van zulk gedrag. Met andere woorden, hoe kunnen wij in het onderwijs zorgen dat wij meisjes niet aanleren om timide en risicomijdend te zijn dan wel  hoe kunnen wij ze wel laten leren sterker in hun schoenen te staan. En ten tweede, dat er heel misschien bij sommige vormen van samenwerkend leren even nagedacht moet worden over de precieze samenstelling van de groepjes. Misschien vragen sommige soorten groepsopdrachten gemengde groepen en andere juist gescheiden groepen. Goed onderzoek zal  ons dat leren.

De enige keiharde conclusie die we kunnen trekken, is dat beleidsmakers en bestuurders alvorens zevenmijlslaarzen aan te trekken, eerst veel en goed onderzoek moeten (laten) doen! Of tenminste zich goed op de hoogte laten stellen van bestaand goed onderzoek.

2 resultaten getoond.